Sponsorer
Medlemmer

Junior-medlemmer

Senior-medlemmer


Alex Lugh Lønergan

4. Kyu

4. KyuCarsten Vester

6. Dan

Images: Red white.gif


Marco Danny Nymand Zaar

4. Kyu

4. KyuBrian Vidgard

5. Dan

Images: Red white.gif


Emilie Henriksen

5. Kyu

5. KyuAnders Friis

2. Dan

2.Dan


Thea Knak

5. Kyu

5. KyuCharlotte Vidgard

2. Dan

2.Dan


Tobias Knak

5. Kyu

5. KyuMorten Markvart

1. Dan

1.Dan


William Siedentopp
5. Kyu

5. KyuSøren Henriksen

1. Dan

1.Dan


Theo Buch
5. Kyu

5. KyuMike Vidgard

1. Dan

1.Dan


Nikolaj Henriksen

6. Kyu

6. KyuSøren Damsgaard

1. Dan

1.Dan


Oscar Buch

6. Kyu

6. KyuThomas Johnsen

1. Dan

1.Dan


Arthur

6. Kyu

6. Kyu
Angelica Vidgard

1. Dan

1.Dan


Benjamin Waskonig

6. Kyu

6. KyuEmil Hasselflug

2. Kyu

2. Kyu


Lia Lindberg

6. Kyu

6. KyuAnders B. Jørgensen

2. kyu

2. Kyu


Maj Lindberg

6. Kyu

6. KyuAlexander Bang

2. Kyu

2. Kyu


Ellen Pedersen

6. Kyu

6. Kyu

Lukas Bejder

2. kyu

2. Kyu

Freja Winkler

6. Kyu

6. Kyu

Jesper Sørensen 3. kyu

3. Kyu

Mads Toldshøj

6. Kyu

6. Kyu

Jessica

4. Kyu

4. Kyu

Monika Ratajuyk

6. Kyu

6. Kyu

Andreas Brandt

5. kyu

5. Kyu

Oliver Marker

6. Kyu

6. Kyu

Jakob

6. kyu

6. Kyu

Athena Christensen

6. Kyu

6. Kyu


Konstantin Pedersen

6. kyu

6. Kyu

Matti Riddersholm

6. kyu

6. Kyu 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 
 

 

  

  


 

 


Æres-medlemmer

Carl Henriksen

Kurt Rasmussen

Frizt Sand Nielsen

Flemming Toft

Frank Espersen

Jesper Mazanti